Samotna Anna

23 teksty – auto­rem jest Sa­mot­na An­na.

Tak trud­no Cię za­pom­nieć...Kochać po­mimo wad.Tak trud­no mieć z głowy.Bo ty jes­teś kim wyjątkowym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 marca 2011, 19:56

Mam nadzieję, że mo­je ser­ce nie bie­rze Twoich słów na serio. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 lutego 2011, 17:06

Ko­niec życia, to ko­niec śmierci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 stycznia 2011, 12:09

Pi­sanie pa­miętni­ka, ma za za­danie, oczyszczać umysł.
Lecz z la­tami, to pa­miętnik sta­je się praw­dzi­wym przy­jacielem człowieka. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 stycznia 2011, 20:00

Mając 16 lat wciąż jes­teś dzieckiem.
Mając 3 la­ta też jes­teś dzieckiem.
A więc ja­ka jest różni­ca, między wiekiem, sko­ro zaw­sze będziesz dzieckiem.? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 stycznia 2011, 21:22

Co to znaczy mieć kreatyw­ny umysł.?
Mieć 5 lat i być lep­szą od Picassa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 stycznia 2011, 19:23

Jeżeli jest Ci smut­no-masz przyjaciół.
Jeżeli nie wiesz-masz internet.
Jeżeli nie masz nicze­go-masz pra­wo się bać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 stycznia 2011, 19:11

`Przyrze­kam kochać Cię każde­go dnia me­go życia.`
Prze­cież to tyl­ko słowa...One nic nie znaczą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2011, 20:26

Nie wiek się liczy, lecz to co ci w duszy gra, niekiedy mając 10 lat po pros­tu przes­ta­jesz być dziec­kiem ...

Ze szczególną de­dykacją dla:~IBELLA 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 stycznia 2011, 16:01

Ludzie cza­sem piszą:"Nie cier­pię ta­kich co tak mówią".Po­tem jed­nak oka­zuje się, że to ta oso­ba jest po pros­tu ta­ka sa­ma, a nie in­na...Więc cza­sem le­piej ug­ryźć się w język, i nic nie po­wie­dzieć, niż wyjść na niekreatywnego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 stycznia 2011, 20:07

Samotna Anna

Chętna zakończyć swe życie Nie zaznawszy dorosłości...

Zeszyty
  • Myśli Delikatne I Mocne... – 1.Cy­taty 2.Myśli 3.Wier­sze

  • Zasady, Ból, Miłość, Samotność, Smutek – "Gdy Ból I Smu­tek Roz­pierają Twe Ser­ce Masz Chwilę Aby Za­topić Się W Cier­pieniu... Ale Gdy Ból I Smu­tek Są Po­mie­sza­ne Z Miłością I Sa­mot­nością, Nie Masz Wy­boru... Mu­sisz Cier­pieć Do Końca, Póki Nie Spot­kasz Szczęścia..." Eliss, Iss,Rachh,Amaa,Sa­mii*... To Dla Was...Kocha­ne Mo­je! Ja Was Kochaam!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Samotna Anna

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność